Zásady ochrany osobných údajov  

Ako chránime Vaše osobné údaje 

Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou. Z toho dôvodu sme pre Vás pripravili tento dokument, v ktorom sú upravené základné zásady ochrany osobných údajov. Odporúčame Vám aby ste si tento dokument prečítali, pričom veríme, že Vás ubezpečí že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne. 

Pri ochrane osobných údajov je pre nás východiskovým dokumentom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a relevantné ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).  

Data on Steroids, s. r. o. rešpektuje a chráni osobné údaje dotknutých osôb, s ktorými príde do kontaktu. V tomto dokumente Vám poskytujeme všetky informácie potrebné k tomu, aby ste boli oboznámení s tým, aké osobné údaje získavame, na aké účely ich spracúvame, s kým ich zdieľame, aké máte práva a ako nás môžete kontaktovať v prípade ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov. 

Ak nastane akákoľvek zmena týkajúca sa spracúvania osobných údajov, budeme Vás o nej informovať a to aktualizovaním tohto dokumentu zverejneného na našej webovej stránke. Z toho dôvodu Vám odporúčame, aby ste našu webovú stránku pravidelne navštevovali a oboznámili sa s aktuálnym znením Zásad ochrany osobných údajov. 

Informácie o nás: 

Data on Steroids, s. r. o.

so sídlom: Leškova 5, 811 04 Bratislava 

IČO: 45 347 883  

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  

oddiel: Sro, vložka číslo: 62937/B 

email: hello@dataonsteroids.com 

telefónne číslo: +421 918 126 096 

(ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) 

Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame: 

Pojmom osobné údaje sa v zmysle GDPR rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná je tá fyzická osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. 

Osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu a na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Tento účel je vždy vymedzený pred samotným získaním osobných údajov, pričom bez spracúvania osobných údajov by tento legitímny účel nebolo možné dosiahnuť. 

Právny základ na spracúvanie osobných údajov: 

Vaše osobné údaje spracúvame na základe nasledovných právnych základov: 

 • Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - Súhlas – Na splnenie niektorého účelu je potrebný Váš súhlas. Súhlas sa poskytuje jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.  

 • Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR - Plnenie zmluvy - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba alebo na vykonanie krokov pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti. Je možné, že Vaše údaje tiež spracúvame z dôvodu plnenia našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy s naším zmluvným partnerom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje a ktorý je v zmysle GDPR prevádzkovateľom Vašich osobných údajov. 

 • Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať a archivovať tiež z dôvodu, že nám takáto povinnosť vyplýva priamo zo zákona/všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 • Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov. Pred samotným spracúvaním osobných údajov na základe tohto právneho základu vždy zvážime, či toto spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv. 

Kategórie osobných údajov ktoré spracúvame: 

Pri poskytovaní našich služieb a pri tvorení našich kreatívnych riešení môžeme spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov: 

 • identifikačné údaje akými sú napríklad Váš titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu 

 • kontaktné údaje akými sú napríklad adresa trvalého pobytu, emailová adresa a telefónne číslo 

 • ak ste fyzická osoba - podnikateľ, môžeme spracúvať aj Vaše údaje ako IČO, DIČ, IČ DPH, obchodné meno a miesto podnikania 

 • údaje o osobách konajúcich v mene právnických osôb ako napríklad osobné údaje o konateľoch, členoch predstavenstva, poverených či splnomocnených osobách 

 • údaje týkajúce sa Vášho zamestnania – napríklad číslo zamestnanca 

 • údaje súvisiace s používaním našich webových stránok akými sú napríklad súbory cookies za predpokladu, že sa viažu na konkrétnu fyzickú osobu a na základe ktorých možno túto osobu identifikovať 

 • údaje o pridelení IP adresy 

 • video, audio záznamy 

 • fotografie 

 • údaje uvedené na sociálnych sieťach, napríklad Váš profil na Facebook-u, Instagram-e a Twitter-i 

 • údaje, ktoré získavame o Vás z verejných zdrojov tzv. sociálnych databáz /sociálne média, webové stránky verejných alebo súkromných organizácii, iné zákonné nástroje a webové služby, napr. Google ADs, API/, vytvorených pre svojich zákazníkov za účelom zhromažďovania verejne dostupných informácií o ľuďoch/verejnosti, akými sú demografické informácie, informácie o lokalite, informácie o záujmoch, profesionálne alebo zamestnanecké informácie a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré zverejníte na internete, verejne prístupnom webe alebo platforme sociálnych médií  

Komu osobné údaje sprístupňujeme: 

V niektorých prípadoch potrebujeme osobné údaje ktoré ste nám poskytli postúpiť aj iným subjektom. Ubezpečujeme Vás, že týmto subjektom postupuje osobné údaje len v nevyhnutných prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu. Uvedené subjekty sú zaviazané mlčanlivosťou, a to aj po skončení spolupráce s nimi a zabezpečujeme ich oboznámenie sa a rešpektovanie uvedených Zásad ochrany osobných údajov. Dovoľujeme si Vás informovať, že kategórie príjemcov sa môžu meniť vzhľadom na konkrétny účel spracúvania osobných údajov. 

Príjemcovia/kategórie príjemcov osobných údajov: 

 • Oprávnené osoby v rámci našej spoločnosti a sesterských spoločnosti v rámci Kreator group – osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané mlčanlivosťou, pričom táto ich povinnosť trvá aj po skončení ich spolupráce s nami 

 • Naši zmluvní partneri – na základe nášho pokynu spracúvajú Vaše osobné údaje naši zmluvní partneri, a to v rozsahu nevyhnutnom na stanovený účel. Ubezpečujeme Vás, že pri výbere našich zmluvných partnerov sme postupovali v zmysle GDPR a Zákona, a spracúvaním osobných údajov sme poverili zmluvného partnera ktorý poskytuje dostatočné bezpečnostné, technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré zabezpečujú ochranu práv dotknutej osoby  

 • Naši zmluvní partneri – na základe pokynov prevádzkovateľa, s ktorým sme ako sprostredkovateľ uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov môžeme spracúvať Vaše osobné údaje, a to v rozsahu nevyhnutnom na stanovený účel 

 • Aby sme si splnili povinnosti vyplývajúce nám z právnych predpisov a z požiadaviek štátnych alebo iných orgánov, sprístupňujeme Vaše osobné údaje aj orgánom činným v trestnom konaní, súdom, exekútorom a pod.  

Účely spracúvania osobných údajov: 

Osobné údaje od Vás získavame vždy na konkrétny, vopred stanovený účel. Nakoľko náš záber poskytovaných služieb je široký, osobné údaje získavame na rôzne účely. Týmito účelmi sú: 

 • Poskytovanie našich služieb – údaje, ktoré od Vás získame, aby sme Vám vedeli dodať naše služby, t. j. uzatvárame s Vami rôzne druhy zmlúv napríklad zmluvu autorskú, komparznú zmluvu, zmluvu o dielo, atď. 

 • Fakturácia – osobné údaje sa spracúvajú na účely vystavenia faktúr a na účely prijímania a evidovania platieb, resp. pohľadávok 

 • Komunikácia s Vami  

 • Priamy marketing v prípade získania Vášho súhlasu 

 • Personalizácia reklám 

 • Výherne súťaže – Vaše osobné údaje spracúvame v prípade Vašej účasti vo výhernej súťaži 

 • Promo aktivita / prezentácia – Vaše osobné údaje sú zhromažďované v prípade Vašej účasti na promo aktivite / prezentácii 

 • Náborová kampaň – Vaše osobné údaje spracúvame v prípade Vášho záujmu o prácu a v súvislosti s oslovením Vás ako potenciálnych zamestnancov 

 • Používanie štatistických informácií, ktoré zhromažďujeme, spôsobom povoleným všeobecne záväznými právnymi predpismi v súvislosti s marketingovými aktivitami pre našich partnerov 

 • Poskytovania poradenstva pre našich partnerov v oblasti influencerského marketingu a poskytovania dátových produktov 

 • Kvantitatívneho a kvalitatívneho prieskumu trhu 

 • Na ďalšie účely vyplývajúce nám zo zmlúv s našimi partnermi 

Doba uchovávania osobných údajov: 

Vo všeobecnosti, osobné údaje budú našou spoločnosťou spracúvané len na nevyhnutnú dobu a vždy po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. Dĺžka uchovávania osobných údajov ďalej závisí od účelu, pre ktorý osobné údaje spracúvame. 

Osobné údaje nám poskytnuté na účely plnenia zmluvy s Vami ako dotknutou osobou uchovávame počas celej doby trvania zmluvy a po skončení zmluvného vzťahu do uplynutia všetkých premlčacích lehôt týkajúcich sa práv a záväzkov súvisiacich so zákazníckou zmluvou, inak vždy po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu. V prípade, ak dotknutá osoba uplatní voči nám akýkoľvek nárok, resp. v prípadne zahájenia súdneho, správneho či iného konania, ktoré by sa týkali danej zmluvy či služby poskytovanej na jej základe, budeme za účelom ochrany našich oprávnených záujmov spracúvať potrebné osobné údaje dotknutej osoby do úplného a konečného vysporiadania všetkých sporných nárokov, resp. do právoplatného rozhodnutia, ktorým sa skončia príslušné konania a uplynutia premlčacej doby k výkonu príslušného právoplatného rozhodnutia dosiahnutého v danom konaní. 

Ak ide o spracúvanie osobných údajov založené na udelení Vášho súhlasu, Vaše osobné údaje spracúvame do Vášho odvolania tohto súhlasu, napr. osobné údaje získané na marketingové účely alebo prostredníctvom cookies spracúvame po celú dobu trvania tohto súhlasu na marketingové účely/ súhlasu s používaním cookies. 

Prenos do tretích krajín 

Vaše údaje neprenášame do tretích krajín. Naši zmluvní partneri s ktorými spolupracujeme a ktorým poskytujeme osobné údaje (tak ako je uvedené vyššie), taktiež neprenášajú osobné údaje do tretích krajín. 

Profilovanie a automatizované spracúvanie osobných údajov 

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že v rámci poskytovania našich marketingových služieb používame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR, a to na základe zbierania súborov cookies a z verejných zdrojov tzv. sociálnych databáz. V rámci ochranných opatrení v súvislosti s profilovaním používame anonymizáciu a pseudonymizáciu ako súčasť činností založených na profilovaní. 

Bezpečnosť 

Staráme sa o bezpečnosť Vašich osobných údajov a nakladáme s nimi len v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane GDPR a Zákona. Dôraz kladieme na bezpečnostné, technické, organizačné a personálne zabezpečenie spracúvaných údajov. 

V prípade získania osobných údajov z tzv. sociálnych databáz Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zmluvnými/obchodnými podmienkami uvedených prevádzkovateľov sociálnych databáz. 

Osobné údaje v elektronickej forme uchovávame v databázach a systémoch, ktoré chránime pred akýmkoľvek poškodením, zničením, stratou či iným zneužitím. Prístup do nich majú len osoby, ktoré s osobnými údajmi potrebujú nakladať s ohľadom na účel spracúvania osobných údajov. Kvalitu zabezpečenia osobných údajov pravidelne kontrolujeme a vylepšujeme. 

Cookies 

Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a iné nastavenia pri zobrazení stránky. Niektoré cookies odosiela Váš prehliadač nám na analýzu návštevnosti stránky. 

Používame nasledujúce súbory cookie: 

- Nevyhnutne nutné súbory cookie. Jedná sa o súbory cookie, ktoré sú nutné pre prevádzku našej webovej stránky. Zahrňujú napríklad súbory cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do zabezpečených oblastí našej webovej stránky. 

- Analytické súbory cookie. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať a počítať návštevníkov našej webovej stránky a zistiť, ako naši návštevníci stránkz využívajú. Tieto súbory cookie nám pomáhajú zlepšovať fungovanie našej webovej stránky. 

- Funkčné súbory cookie. Tieto súbory cookie sa používajú na to, aby sme Vás poznali, keď sa vrátite na našu webovú stránku. To nám umožňuje prispôsobiť náš obsah, pozdraviť Vás menom a zapamätať si Vaše preferencie. 

- Súbory cookie pre cielenie. Tieto súbory cookie zaznamenávajú Vašu návštevu na našej webovej stránke a odkazy, ktoré ste navštívili. Tieto informácie používame na to, aby naša webová stránka a reklamy zobrazované na nich lepšie odpovedali Vašim záujmom. Za týmto účelom môžeme tieto informácie zdieľať s tretími stranami.  

Cookies, ktoré Váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie toku informácií, prispôsobenie služby, obsahu a reklamy, meranie účinnosti propagácie, a podporovanie dôvery a bezpečnosti. Tieto údaje sú anonymné, agregované a nepoškodzujú Vaše zariadenie.  

Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Služba Google Analytics je poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. Slúži na získavanie a zhromažďovanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky používateľmi. Cieľom použitia služby je bližšie pochopenie potrieb našich návštevníkov a uistiť sa o ich spokojnosti. Google Analytics ukladá informácie o tom aké stránky navštevujete, ako dlho sa na nich zdržíte, odkiaľ ste na stránky prišli a na aké odkazy klikáte.  

Pre viac informácií o ochrane súkromia kliknite sem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

Kliknutím na príslušné políčko “Povoliť“, ktoré sa používateľovi zobrazí na našej webovej stránke udeľujete súhlas s používaním súborov cookies. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke. 

Nastavenia cookies je možné zmeniť v rámci Vášho internetového prehliadača. Odstránením, alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne. 

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov: 

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti s ochranou osobných údajov nasledovné práva: 

Právo na prístup k osobným údajom: máte právo žiadať potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. Bude Vám poskytnutá kópia osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže byť účtovaný primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. 

Právo na opravu: máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): máte právo na to, aby Vaše osobné údaje boli vymazané a prestali sa spracúvať: 

 1. ak osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané; 

 2. ak ste odvolali svoj súhlas alebo namietali voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú; alebo 

 3. ak spracúvanie Vašich osobných údajov nie je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z iných dôvodov. 

Právo na obmedzenie spracúvania: ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, ak ste napadli správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť Vašich osobných údajov; spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; ak Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracúvania, ale Vy ako dotknutá osoba ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi ako dotknutej osoby. Ak ste dosiahli obmedzenie spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľ Vás informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené. 

Právo na prenos: v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte možnosť získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom a interoperabilnom formáte. Zároveň máte právo požiadať nás, aby sme Vaše osobné údaje preniesli k prevádzkovateľovi, ktorého si zvolíte.  

V tejto súvislosti Vás informujeme, že v danom prípade nie sme zodpovedný za to ako budete osobné údaje spracúvať, alebo ako bude tieto spracúvať spoločnosť, ktorá osobné údaje prijme. Prenosnosť údajov automaticky nevedie k vymazaniu údajov z našich systémov, a nemá ani vplyv na pôvodné obdobie uchovávania údajov, ktoré sa vzťahuje na prenesené údaje. 

Právo namietať: v prípade, že sa ako dotknutá osoba domnievate, že je spracúvanie osobných údajov vykonávané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, máte právo namietať spracúvanie osobných údajov. 

Právo odvolať súhlas: ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: keď sa domnievate že spracúvame Vaše osobné údaje v rozpore s platnými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť na štátny orgán vykonávajúci dozor nad ochranou osobných údajov. Týmto je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webová stránka: https://dataprotection.gov.sk.

Svoje vyššie uvedené práva viete uplatniť tak, že nám napíšete e-mailovú správu na adresu hello@dataonsteroids.com a v riadku predmetu uvedie: „Ochrana osobných údajov“. 

Kontaktujte nás: 

V prípade ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, zašlite nám email na adresu: hello@dataonsteroids.com alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 918 126 096

Mate otázky? Sem s nimi!Produkty, ktoré ma zaujímajú